Rosa Kadın Derneği Diplomasi Komisyonu

Rosa Kadın Derneği Diplomasi Komisyonu

Diplomasi, tarihi çok eskilere dayanan bir müzakere bilimi veya sanatıdır. 1
Diplomasinin ilk çıkışı devletlerarasında barışçıl yöntemler ve müzakereler yoluyla iletişim
kurulması fikrine dayanır. İlk şehir devletlerinin kurulmasıyla birlikte diplomasi faaliyetleri
de başlamış, büyük imparatorluklar ve ulus devletlerin oluşmasıyla “diplomasi kültürü” tarih
sahnesinde kendisine oldukça önemli bir yer edinmiştir. Devletler arasındaki barış anlaşmaları
ve müzakerelerin yanı sıra ittifakların kurulması ve savaşların yaşanmasında da diplomatik
ilişkilerin çok büyük rolü bulunmaktadır.
Diplomasi kurumu, dış politikada kontrol edici pozisyonda olma ve görünürlük
açısından yüksek bir itibara sahip olduğundan, uzun süreler boyunca erkek egemenliği altında
bulunan 2 bir kurumdur. Bu bağlamda bir değerlendirmeyle diplomasi bugüne kadar hep makro
politik düzlemde tanımlanmış ve kendisini devletlerarası ilişkiler üzerinden var etmiştir. Oysa
diplomaside kadının rolünü inceleyen çalışmalar 3 göstermektedir ki; savaşın erkek barışın ise
kadın olarak algılandığı modernleşme öncesi dönemde, kadınlar barışın inşasında rol alan
başat aktörlerdir. Modernleşmeyle birlikte devletlerarası diplomasi de diğer birçok alan gibi
erkekler tarafından ele geçirilmiş ve barışın tesisi de erkeklere hasredilmiş bir alan haline
gelmiştir.
Rosa Kadın Derneği Diplomasi Komisyonu, diplomasinin hem devletlerarası makro
alana indirgenmesine hem de erkeklere özgü bir alan olmasına karşı tavrımızın bir ürünüdür.
Diplomasi sadece devletlerin tekelinde olmadığı gibi erkeklerin de tekeline bırakılamaz. Rosa
olarak bizler, kadına yönelik şiddetle mücadele edebilmek ve gücümüzü büyütebilmek için bu
alanda sözü olan herkesle birlikte dayanışmayı büyütmeyi asli bir sorumluluk olarak
görmekteyiz. Bu bağlamda diplomasi komisyonu olarak en büyük sorumluluğumuz, gerek
ulusal gerek uluslararası alanda, kadına yönelik şiddete karşı mücadale edebilmek için
ilkelerimiz ekseninde kurulacak olan her türlü ittifak ve dayanışma ağını oluşturmaktır.

>